Pla urbanístic sector SES i CEIP

L'Ajuntament de Vallbona té interès en disposar d'uns terrenys situats en el centre del municipi, amb les dimensions adequades per tal de poder-hi a ubicar un nou centre d'ensenyament, SES-CEIP, juntament amb les construccions auxiliars que siguin requerides, pistes esportives i patis. Es pot afirmar doncs que és d'interès públic i social. Per tal de materialitzar l'objectiu desitjat per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, aquest va promoure la redacció de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal al sector SES i CEIP, on es delimita el sector i es classifica de sòl urbanitzable.

Actualment amb el Pla Parcial Urbanístic s'ordena urbanísticament el sector per tal de permetre la urbanització dels terrenys i la materialització del solar on ubicar l'emplaçament dels centres escolars SES i CEIP del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb la nova trama urbana, que també contemplarà el POUM en redacció, s'aconsegueix una millora dels serveis per a la comunitat, i en especial pels nois i noies del poble al poder disposar d'unes instal·lacions que millorin els serveis educatius i que substitueixin els mòduls prefabricats del actual SES, i una zona verda que amorteix l'impacte de la futura implantació de la nova variant de la B-224 vers el nou àmbit que delimita un sòl urbanitzable.

Darrera actualització: 14.01.2019 | 11:12